ISO tanusítás

ISO/IEC 27001 Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) tanúsítása

Ma már minden vállalat, cég működését adatok és információk áramlása jelenti. Nagyon fontos, hogy a legalapvetőbb üzleti folyamatok bázisát képező  ada­tok és in­for­má­ci­ók (ter­mék, part­ner, know-how, fo­lya­ma­tok stb.) biztonságban legyenek.

Kiemelt üzleti kockázatot jelent, ha bár­mi­lyen hiba ke­let­ke­zik ezek­nek az in­for­má­ci­ók­nak a mi­nő­sé­gé­vel, mennyi­sé­gé­vel, pon­tos­sá­gá­val vagy el­ér­he­tő­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban. Amennyiben nem megfelelő az adott vállalat informatikia biztonsági rendszere, akkor nem csupán az in­for­má­ció sé­rül­het, kerülhet illetéktelen kezekbe, de nyilvánosságra kerülve felbecsülhetetlen károk is keletkezhetnek. 

Az ada­tok sér­tet­len­sé­gé­nek, bi­zal­mas­sá­gá­nak és ren­del­ke­zés­re ál­lá­sá­nak biz­to­sí­tá­sa kiemelkedő feladat a mai vállalatok életében. Meg­ol­dást az ISO/IEC 27001 Információbiztonsági Irányítási Rendszer szab­vány sze­rin­ti ta­nú­sí­tá­sa je­lent.

Az ISO/IEC 27001 rend­szer be­ve­ze­té­se csök­ken­ti a vissza­élé­sek, a ke­zelt és tá­rolt ada­tok el­vesz­té­sé­nek koc­ká­za­ta­it, biz­ton­sá­go­sab­bá és szorosabbá te­szi a part­ner­kap­cso­la­to­kat, megerősíti az ügyfelek bizalmát cégünk irányába, és biz­to­sít­ja vállalatunk mindennapi munkafolyamatait bármilyen informatikai visszaélés, veszélyhelyzhet esetében.

Kinek ajánlott az ISO/IEC 27001 Információbiztonsági Irányítási Rendszer bevezetése?

  • Akiknek fontos, hogy bármilyen ipari és szolgáltató szektorban dolgozzanak is, maximális biztonsággal akarják az adataikat kezelni.
  • Az adatoknak, rendszereknek, folyamatoknak kiemelt fontosságuk van vállalatuknál (autóipar, villamosság, telekommunikáció, pénzügy, közszolgáltató, energetikai, vagyonvédelmi, biztonságtechnikai cégek, stb.)
  • Magasabb szintre akarják emelni partnerkapcsolataikat.
  • Tendereken, pályázatokon, közbeszerzéseken szeretnének indulni.
  • Fontos a vevőik, ügyfeleik számára a biztos kapcsolat, melyec az ISO/IEC 27001 rendszer bevezetése biztosít.

Hogyan történik az ISO/IEC 27001 Információbiztonsági Irányítási Rendszer bevezetése?

Kattintson ide, olvassa el, milyen lépéseken végighaladva lesz az ön cégének is ISO Minőségirányítási Rendszere, amennyiben minket választ.